شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ قرآن راحفظ کنيم ودرثواب حفظ شريک باشيم ??اگر توانايي حفظ کل قرآن يا حفظ بخشي از قرآن را نداريد حفظ حتي يک آيه از قرآن ميتواند نجات بخش شما در آخرت گردد.
خواندن قرآن با اعتقاد معجزه ميکند
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top